Tytuł projektu: „Wdrożenie do praktyki gospodarczej innowacyjnych pomp ciepła z inteligentnym modułem sterującym w oparciu o wyniki prac B+R”

Opis projektu:

Projekt ma na celu zwiększenie potencjału firmy WANAS w zakresie zdolności do realizowania procesów innowacyjnych, poprzez utworzenie nowego zakładu produkcyjnego w wyniku wprowadzenia produktu w oparciu o wdrożone wyniki zrealizowanych samodzielnie prac B+R. Wdrożenie na rynek produktu w postaci innowacyjnej pompy ciepła z inteligentnym modułem sterującym ze względu na swoją specyfikę tj. wysoki współczynnik efektywności COP w całym okresie pracy pompy ciepła, a także wysoką żywotnością urządzenia, wpłynie bezpośrednio na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy WANAS zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym oraz wywrze istotny wpływ na rynek odnawialnych źródeł energii w segmencie pomp ciepła typu powietrze – woda (monobok). Realizacja projektu przyczyni się także do wspierania założeń wspólnotowych w zakresie zwiększania efektywności energetycznej budynków, obniżania emisji CO2 oraz popularyzacji OZE w budownictwie mieszkaniowym.


Zakres projektu:

1. Zakup nieruchomości niezabudowanej na potrzeby utworzenia nowego zakładu produkcyjnego innowacyjnych pomp ciepła z inteligentnym modułem sterowania,

2. Budowa hali produkcyjnej innowacyjnych pomp ciepła z inteligentnym modułem sterowania,

3. Zakup linii technologicznej do produkcji innowacyjnych pomp ciepła z inteligentnym modułem sterowania w tym:

 • Wypalarka laserowa z systemem załadowczo - rozładowczym (1 szt.)
 • Zautomatyzowana prasa krawędziowa (1 szt.)
 • Automatyczny taśmociąg przenośno - transportujący (1 szt.)
 • Malarnia proszkowa (1 kpl.)
 • Stanowisko symulacyjno - kontrolne (1 kpl.)

 

Całkowita wartość projektu: 14 649 300,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 11 808 000,00 PLN

Wysokość dofinansowania: 8 265 600,00 PLN

 

Planowane efekty projektu:

 1. Wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie
 2. Wdrożenie wyników prac B+R do praktyki gospodarczej
 3. Wprowadzenie innowacji  - wdrożenie nowego produktu do praktyki gospodarczej o innowacyjności określonym na poziomie krajowym
 4. Wprowadzenie innowacji produktowej - wdrożenie nowego produktu do praktyki gospodarczej o innowacyjności określonym na poziomie krajowym - innowacyjne pompy ciepła typu powietrze - woda (monoblok) z inteligentnym modułem sterowania.
 5. Wprowadzenie ekoinnowacji - projekt wpłynie na realizację zasady 4R w zakresie zapewnienie możliwości wydłużenia cyklu życia produktu
 6. Wzrost przychodów ze sprzedaży nowych / udoskonalonych produktów - innowacyjnych pompy ciepła typu powietrze - woda (monoblok) z inteligentnym modułem sterowania.

Nazwa programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
III Oś priorytetowa Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Podziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Wanas

© 2024 Wanas. Projekt i realizacja: veeo.pl

Wanas - współpraca z UE