Współpraca z UE

UE

WANAS MAREK WASZKIEWICZ
Nowa 29, 37-400 Nisko
Rzeszów, dn. 16.01.2014 r.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

            W związku z realizacją projektu, pn. „Wdrożenie innowacyjnej linii produkcyjnej wykorzystującej cięcie plazmowe w procesie wytwarzania rekuperatorów na rzecz wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa z sektora wysokiej szansy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Oś Priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne) oraz z budżetu Państwa, prosimy o składanie ofert na dostawę: innowacyjnej wypalarki plazmowej, kompresora z osuszaczem i filtrem, zestawu wyciągowego, giętarki, stanowiska montażowego.
            Dostawa i przekazanie przedmiotu zamówienia powinno nastąpić najpóźniej w terminie do dnia 28.02.2014 r. Wycenę prosimy przesłać, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, listem poleconym, drogą elektroniczną lub składać osobiście z przybitą pieczątką firmy i podpisem osoby wypełniającej do dnia 24.01.2014 r. do godz. 9:00. W przypadku przesłania formularza ofertowego listem poleconym za datę wpływu oferty uznaje się termin dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
 
Lp.
Nazwa urządzenia
1.
Wypalarka plazmowa (1 szt.)
1.1
Urządzenie ma być wyposażone:
 • w technologię cięcia plazmowego opartego system Hypertherm 105 lub równoważny,
 • sterownik numeryczny CNC wraz z wyświetlaczem graficznym pozwalającym na wizualizację liczącego 10000 bloków programu sterującego zapisanego w kodach ESSI lub równoważny,
 • stół sekcyjny w systemie modułowym do odciągu spalin,
 • czujnik automatycznej kontroli wysokości palnika plazmowego,
 • program (licencja) do wykonywania planów cięcia pracujący w systemie Windows i transmitowania rzutów do wypalarki,
 • urządzenie nie może wymagać fundamentowania,
2.
Kompresor z osuszaczem i filtrem (1 szt.)
2.1
Kompresor z osuszaczem i filtrem ma się charakteryzować:
 • pełną automatyką pracy, w tym szczególności rozruchu,
 • zabezpieczeniem przed przeciążeniem i zbyt wysoką temperaturą pracy,
 • sygnalizacją zabrudzenia filtrów powietrza i oleju,
 • wydajność min. 50 m3/h,
 • pojemność zbiornika min. 400 l,
 • nadciśnienie tłoczenia min. 0,8 Mpa,
 • moc silnika elektrycznego min. 5,5 kW
3.
Zestaw wyciągowy (1 kpl.)
3.1
Zestaw wyciągowy w skład którego ma wchodzić:
 • wentylator wyciągowy zabezpieczony czujnikiem temperatury o parametrach:
 • regulator prędkości obrotowej wentylatora w pełnym zakresie,
 • rura do wentylatora spiro ocynk,
 • kolana ocynk 3 szt.,
4
Giętarka ( 1 szt)
4.1
Parametry urządzenia:
 • zaginanie blach stalowych, blach tytan-cynk, blach aluminiowych, blach miedzianych, blach nierdzewnych,
 • Długość robocza (gięcia) min. 1650 mm, (ciecia) min. 1530 mm.
5
Stanowisko montażowe (1kpl.)
5.1
Stanowisko montażowe ma być wykonane z:
 • blachy stalowej,
 • blatu modułowego,
 • szafki modułowej z systemem teleskopowym,
 • obciążenie szuflad do 50 kg,
 
Uwaga:
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru tj.: cenę netto za całość zamówienia. Dostawca usługi zostanie wyłoniony w dniu 24.01.2014
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
 
Osoba do kontaktu: Marek Waszkiewicz, tel. 608 517 584, email: biuro@wanas.pl